Vedtægter for Trekroner Idrætsforening

Vedtaget på generalforsamling 25.10.2017

 

 

Trekroner Idrætsforening

 

Indholdsfortegnelse

1) Navn og hjemsted

2) Formål

3) Medlemskab

4) Indmeldelse

5) Udmeldelse

6) Kontingent

7) Restance

8 ) Udelukkelse og eksklusion

9) Ordinær generalforsamling

10) Dagsorden

11) Generalforsamlingens ledelse

12) Ekstraordinær generalforsamling

13) Bestyrelsen

14) Regnskab

15) Revision

16) Tegning og hæftelse

17) Vedtægtsændringer

18) Foreningens opløsning

 

Vedtægter punkt for punkt

§ 1 Navn og hjemsted

Foreningen Trekroner Idrætsforening er stiftet den 11. april 2005 og har hjemsted i Trekroner i Roskilde kommune.

Adresse for foreningen hjemmeside er www.trekronerif.dk

 

CVR for Trekroner Idrætsforening er 28959672

 

§ 2 Formål

Foreningens formål er at dyrke idræt på motionsplan. Det er endvidere foreningens formål at udvikle fællesskabet og det sociale liv i klub og lokalområdet.

 

§ 3 Medlemskab

Som aktivt medlem kan enhver optages.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde for­eningens vedtægt og leve op til foreningens for­målsbestemmelse.

Endeligt afslag på medlemskab af foreningen skal efter anmodning fra den, der ønsker medlem­skab, forlægges generalforsamlingen.

 

§ 4 Indmeldelse

Indmeldelse og betaling sker for en sæson ad gangen via foreningen hjemmeside. Medlemskab er ikke gyldigt før betaling er modtaget.

 

§ 5 Udmeldelse

Udmeldelse sker automatisk ved sæsons ophør. Manglende indbetaling af kontingent medfører automatisk udmeldelse. Ved udmeldelse refunderes kontingent ikke.

 

§ 6 Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af budget.

 

§ 7 Restance

Kontingent betales senest 14 dage efter indmeldelse / deltagelse i første træning.

 

§ 8 Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller per­manent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsfor­pligtelser.

I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dags­ordenen som et særligt punkt.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af for­eningens vedtægt – når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 9 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalfor­samling afholdes én gang årligt inden udgangen af oktober måned.

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel på mail og ved opslag på foreningen hjemmeside.

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsam­lingens afholdelse.

Indkomne forslag annonceres/publiceres på foreningens hjemmeside, og udsendes til foreningens medlemmer på mail.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle forenin­gens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning efterkommes dette.

 

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

 

§ 10 Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3) Forelæggelse af årsrapport (regnskab) for det forløbne år til godkendelse

4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

5) Fastsættelse af kontingent

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af formand (i lige år)

8 ) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

10) Valg af to suppleanter til bestyrelsen

11) Valg af revisor og revisorsuppleant

12) Eventuelt

 

§ 11 Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen, og som ikke må være medlem af bestyrelsen.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om for­eningens opløsning kvalificeret flertal, jf. §§ 17 og 18.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

Referat af generalforsamling offentliggøres på foreningens hjemmeside

 

§ 12 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberet­tigede medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 13 Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Besty­relsen kan nedsætte nødvendige udvalg til vare­tagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er tilstede.

 

Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlin­ger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en næstformand og yderligere 2 medlemmer og vælges for to år ad gangen på den ordinære generalfor­samling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem­ er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år.

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 14 år og har stemmeret, jf. § 9.

 

§ 14 Regnskab

 

Foreningen regnskab følger sæsonen fra. 1. juli til 31. juni. Bestyrelsen har ansvar for udarbejdelse af årsrapport. Årsrapporten forelægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. Det oplyses på foreningen hjemmeside hvorledes der er adgang til det reviderede regnskab.

 

Til brug for at søge tilskud hos kommunen udarbejdes et særskilt regnskab, der følger kalenderåret.

 

§ 15 Revision

På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en intern revisor og en revisorsuppleant. Revisoren skal hvert år i oktober måned gennemgå årsrapporten og påse, at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision, og årsrapporten forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 16 Tegning og hæftelse

 

Foreningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan foretage alle økonomiske dispositioner, dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom godkendes af generalforsamlingen ligesom lånoptagelse skal godkendes af generalforsamlingen.

Den samlede bestyrelse kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage økonomiske dispositioner.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 17 Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver gene­ralforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 18 Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt eks­traordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for for­slaget. Opnås et sådant flertal på en generalfor­samling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvel­gørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.

 

Comments are closed.